Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

I. ZBIORY BIBLIOTEKI

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę piękną i popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz czasopisma.

2. Biblioteka udostępnia zbiory w systemie wolnego dostępu do czytelników do regałów.

3. Bieżącą obsługę informacyjną użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych pełni dyżurny bibliotekarz:

a) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,

b) wszechstronnie informuje o zasobach zbiorów bibliotecznych, ich opracowaniu oraz o sposobach korzystania z nich,

c)  wskazuje źródła informacji.

II. ZASADY KORZYSTANIA

1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

2. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy czytelnicy.

3. Przy dokonywaniu zapisu do Biblioteki czytelnik ma obowiązek:

a) zapoznania się z Regulaminem,

b) okazania bibliotekarzowi dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej,

c) podpisania zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu Biblioteki,

d) powiadomienia Biblioteki o ewentualnych zmianach: nazwiska, miejsca pracy, nauki lub adresu zamieszkania.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Z księgozbioru czytelnik może maksymalnie wypożyczyć 5 wol. na okres nie dłuższy niż  1 miesiąc.

6. Na życzenie czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

7. Możliwe jest przesunięcie terminu zwrotu wypożyczonej książki do 4 mc od daty wypożyczenia pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

8. Książki z księgozbioru podręcznego udostępniane są jedynie na miejscu.

9. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnik może zamówić książki z innych bibliotek; książki te udostępniane są jedynie na miejscu w bibliotece.

10. W Bibliotece obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki ani dokonywać wypożyczeń.

III. POSZANOWANIE ZBIORÓW

1. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem. Wszelkie zauważone uszkodzenia czytelnik powinien zgłaszać bibliotekarzowi w chwili wypożyczania materiałów.

IV. SANKCJE REGULAMINOWE

1. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki Biblioteka wysyła do czytelnika upomnienie, a w przypadku braku pozytywnej odpowiedzi na nie — wezwanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin pobiera się opłatę w wysokości ustalonej odrębnym zarządzeniem.

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany do pokrycia identycznego egzemplarza, lub innej uzgodnionej z bibliotekarzem — książki albo wpłacenia odszkodowania w wysokości ceny antykwarycznej lub giełdowej książki.

4. W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i braku zwrotu jednego z tomów czytelnik odpowiada tak, jak za nie zwrócenie całości dzieła.

5. Za wszelkie opłaty pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie. Za każde pisemne upomnienie, wezwanie Biblioteka pobiera opłatę w wysokości kosztów upomnienia, wezwania.

6. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być zawieszony decyzją kierownika w prawach korzystania z Biblioteki albo wykluczony z grona czytelników.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Po wyczerpaniu sankcji regulaminowych Biblioteka kieruje sprawę egzekwowania książek do Sądu.

2. Życzenia, uwagi i zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy zgłaszają dyżurującym bibliotekarzom, ich przełożonym lub wpisują do dostępnej w Bibliotece książki skarg i wniosków.

3. Regulamin obowiązuje od 01.12.2006

Skip to content