Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

I. Organizacja biblioteki

1. Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 z dnia 12 grudnia 1991 r.),

b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z póź. zmianami),

c) statutu Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie zatwierdzonego Uchwałą NrXIII / 76 / 2007 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2007 r.,

d) niniejszego regulaminu.

2. Biblioteka ma swoją siedzibę w Ustroniu Morskim w budynku GOK-u przy ulicy Nadbrzeżnej 20. Biblioteką kieruje dyrektor. Zakres obowiązków dyrektora określa Wójt Gminy Ustronie Morskie. Dyrektor sprawuje nadzór merytoryczny nad pracownikami. Pracownicy merytoryczni biblioteki i księgowa zatrudniani są przez dyrektora.

3. W skład biblioteki wchodzą następujące stanowiska pracy:

   • bibliotekarz — 1 etat,
   • bibliotekarz — 1/2 etatu,
   • księgowa — 1/4 etatu,
   • dyrektor — 1 etat.

4. Organizatorem Biblioteki jest Rada Gminy Ustronie Morskie.

5. Nadzór bezpośredni nad Biblioteka sprawuje Wójt Gminy Ustronie Morskie.

6. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Pomorska w Szczecinie, która udziela Bibliotece pomocy organizacyjnej, instrukcyjnej i metodycznej.

7. Właścicielem zbiorów bibliotecznych jest Organizator.

8. Działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.

II. Szczegółowy zakres działania Biblioteki

1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, współdziała w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie gminu Ustronie Morskie.

2. Biblioteka może zawierać za zgodą Organizatora porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami kultury. Organizator określa zakres wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych środowisk, po zapewnieniu środków finansowych.

3. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory w wypożyczalniach i czytelniach oraz zapewnia poradnictwo informacjo- bibliograficzne.

4. Zasady udostępniania i korzystania z Biblioteki określa Regulamin dla czytelników.

5. Działalność merytoryczną Biblioteka prowadzi zgodnie z przepisami obowiązującymi biblioteki publiczne.

III. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin organizacyjny łącznie ze statutem Biblioteki stanowi nierozdzielną całość przepisów i postanowień regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.

2. Na podstawie regulaminu organizacji wewnętrznej dyrektor Biblioteki opracowuje szczegółowy zakres czynności poszczególnych pracowników.

3. Regulamin organizacyjny Biblioteki Gminy Ustronie Morskie wchodzi w życie i obowiązuje z dniem 01.07.2008 r.

Skip to content