RODO

Drogi Czytelniku Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie!   

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej  „rozporządzeniem 2016/679”, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy Twoje  dane osobowe.                                                                                                                                                

Kto przetwarza Twoje dane?  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie zwana dalej Biblioteką. 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?  

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. wypożyczanie książek oraz  wykonywanie innych działań prowadzonych przez Bibliotekę.

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:  

a) w celu wykonania rejestracji w systemie bibliotecznym,

b) w celach analitycznych lub statystycznych.  

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Biblioteki – artykuł 6 RODO. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być  także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego  funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa,  testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed  nadużyciami i atakami.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane?  

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu  umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej  wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.  

Komu udostępniamy Twoje dane?  

W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Biblioteki, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług  consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni. 

Jakie masz prawa?  

W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:  

• możesz uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane,

• możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się  zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Biblioteka je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Biblioteka przetwarzała Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami),

• w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Bibliotekę odbywa się na podstawie  uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”),

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa, powiedz nam o tym.  Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Czytelników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak możesz się z nami skontaktować?  

Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając  wiadomość na adres e-mail: biblioteka.ustronie@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres:

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie
ul. Nadbrzeżna 20
78-111  Ustronie Morskie

lub skontaktować się z nami poprzez nr telefonu 94-3515685 

Skip to content